อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว แต่เดิมเป็นวนอุทยานภูสอยดาว ได้สำรวจจัดตั้งเป็นวนอุทยานภูสอยดาว โดยสำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 มีพื้นที่ 20,000 ไร่ ในปี 2535 สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก(เดิม)ได้ทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมผนวกเข้ากับพื้นที่เดิม กำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อให้สามารถคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เนื้อที่รวม 48,962.5 ไร่ หรือ 78.34 ตารางกิโลเมตร ได้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบว่า พื้นที่วนอุทยานภูสอยดาวซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์…

Read Full
12 views 6:07 am 0 Comments